Strona G丑wna
Uczestnicy
Wyprawy
Linki
Aktualno渃i
Kontakt
sorsele 2015
Pierwsza wyprawa z rodzin? na p贸?noc Szwecji. Wysoka woda, chmary komar贸w, setki grzyb贸w no i oczywi?cie pi?kne lipienie.


Nasza ekipa Tomek,Ignacy,Gosia,Basia i Ja Dla wszystkich poza mn? to pierwszy wyjazd do Szwecji, r贸?ne oczekiwania i nadzieje zwi?zane z urlopem.
Widok z Nalovardo taki sam jak 6 lat temu kiedy tu by?em ostatnio.
Woda wysoka
Ignacy zaczyna od spiningu
Ja pr贸buje znale?? miejsce na muche
Godzi nas Tomek kt贸ry ?owi pierwszego lipienia wyjadu.
Codziennie utwierdzali?my Szwed贸w ?e jeste?my dziwnym narodem zbieraj?c grzyby kt贸rych nie zbieraj?
Przed po?udniem zwiedzali?my okolice Ammarnas jezioro Stor-Tjultrasket
wodospad na Vindel w okolicach Kraddsele
po po?udniu wypad na Laisa - Hallforsen
znalezione w?osy w chacie nie pomaga?y odstrasza? komar贸w
Laisa te? wysoka
wiecz贸r bez sukcesu woda nie da?a mo?liwo?ci wej?cia z much贸wk?
rozlewiska Vindel te? zala?y okoliczne brzegi
na pocieszenie dojrzewa Jurtu
nast?pny dzie? decydujemy si? sp?dzi? na regulowanej rzece Skelfette
tu warunki umo?liwiaj? rodzinne w?dkowanie
pr贸buje ka?dy
Go?ka na rozlewisku ?apie okonia
poprawia lipieniem
co daje mo?liwo?? lunchu z ogniska
co nie znaczy ze nie testowa?em innych okolicznych przysmak贸w np, sfermentowanych ?ledzi
dla mnie jednak najlepsza jest zupa z lipieni
dla mnie super polecam jak dowiedzieli?my si? niestety po fakcie ze wzgl?du na pod?y zapach otwiera? nale?y pod wod?
jad?c do Szwecji Gosia ba?a si? nied?wiedzi i w ko?cu spotka?a dobrze ze tylko jednego i w dodatku w muzeum srebra w Arjeplog
b?d?c w okolicy Arjeplog koniecznie trzeba wjecha? na g贸r? Galdesbuovdda
widok na jeziora utworzone na Skelfette jest przepi?kny
po po?udniu mia?y by? nocne pstr?gi niestety ta gzie wczoraj by? mostek dzi? p?yn??a rzeka
?urawie w swoim ulubionym miejscu jeszcze parami ale ju? za kilka tygodni b?dzie tu ich kilkana?cie szykuj?cych si? do odlotu, w tych okolicach ?uraw jest cz?stym bohaterem bajek dla dzieci jak u nas bocian
Laisa na Storforsen z trudno?ciami pozwala w ko?cu na wej?ice z much贸wka
po pokonaniu przej?ciowych problem贸w ze sznurem uda?o si? Ignacemu z?apa? kilka lipieni na mokr? much? i d?ug? ninf?
ja te? co? tam po?apa?em
dla dziewczyn by?a to jeden z niewielu dni kiedy mo?na by?o wystawi? twarz do s?o?ca
Ignac nawet wzi?? ksi??k?
a Tonasz jak co dzie? z pi?knymi grzybami
Ci co byli w tych okolicach z pewno?ci? rozpoznaj? wie?e ko??io?a w Sorsele
Pr贸bowali?my te? ?apa? noc? na Laisie
efekt贸w nie by?o ale moc przygody
przedzieranie si? przez las i bagna ?eby doj?? do ?owiska oraz wsp贸lny posi?ek rekompensowa? brak bra?
nawet komary nie przeszkadza?y
Podsumowanie dnia dla ka?dego co? mi?ego
Ostatnie dwa dni sp?dzili?my nad Vindel nazywana przez niekt贸rych Rio Grande
poni?ej Stendsunforsen pi?kna miejsc贸wka
Tomek z pstr??kiem
nawet syreny wysz?y z wody
Gosia te? z?apa?a pstr?ga
wyjazd przypiecz?towa? Ignacy ?owi?c na spining lipienia 45 cm
do?o?y? przy tym dwa mniejsze czterdziestaki w sunie jak na kilkana?cie rzut贸w dobry wynik
spr贸bowa?em raz p?ywade?ko na rozlewiskach Vindel bez efekt贸w ale w pi?knych okoliczno?ciach przyrody
wzi??em je z my?l? o szukaniu palii ale by?o zbyt zimno i ryba ?erowa?a przy dnie co nie dawa?o szansy na z?apanie jej na much?
mimo s?abej pogody mieli?my sporo przyg贸d a i odpocz?? uda?o si? zacnie, Ignac zacz?? przygod? z much贸wk?
mo?e w kolejnym roku uda si? j? kontynuowa?, Dzi?kuje wsp贸?uczestnikom za fajn? przygod?, Tomkowi dodatkowa za to ?e wcieli? si? w rol? serwismena dla Ignaca oaz za wspania?e zdj?cia.